ANBI en verantwoording

De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat biedt personen die ons begunstigen belastingvoordelen bij erfenissen, schenkingen en giften. Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI-instellingen verplicht om een aantal gegevens openbaar te publiceren. Op deze pagina hebben wij die op een rij gezet.

Naam van de instelling
Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem

Fiscaal nummer
810476538

Adres
Secretariaat: St. Anthoniusplaats 10, 6511TR Nijmegen

Doelstelling
De belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem (kortweg: “de Vrienden”) zijn:

 1. Het bieden van financiële steun aan gasten van Hospice Bethlehem die daar uit eigen middelen niet in kunnen voorzien.
 2. Het bijdragen aan het functioneren en voortbestaan van het hospice in de breedte. De Vrienden financieren voorzieningen die het welzijn en comfort van gasten, medewerkers en vrijwilligers verhogen.
 3. Het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen Hospice Bethlehem, de stichting VPTZ en mantelzorg(ers).
 4. Het behoud van het klooster Huize Bethlehem voor de hospicezorg.

De Vrienden realiseren de eerste 3 doelstellingen met donaties, schenkingen, legaten, erfenissen en subsidies en door publiciteit over het werk van Hospice Bethlehem en de ervaringen van zijn gasten.

Doelstelling 4 wordt volledige gerealiseerd met huurpenningen. Hiervoor bestaat een zelfstandige financiële administratie om vermenging met de eerste drie doelstellingen uit te sluiten.

In haar beleidsplan fondsenwerving laat de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zien op welke manier zij haar doelstellingen realiseert. In het plan staat beschreven op welke wijze geld wordt geworven, hoe dit wordt beheerd en waaraan het wordt besteed.

Bestuurssamenstelling

Ward Verkuylen, voorzitter
Nardy Welling, secretaris
Luud Roos, penningmeester (per 1 juli 2016 afgetreden als penningmeester, nu lid)
Joke Rigter, penningmeester (per 1 juli 2016)
Yvon Demouge-Janssen, lid (per 1 juli 2016 teruggetreden)
Carel Sweens, lid (vastgoed)
Astrid van de Laar, lid (communicatie, nieuwsbrief en per 1 maart 2016 TOLL, zie verderop)
Marjan Stoop, lid (communicatie, social media, website en Bethlehem-lezing)

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van eventueel door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.

Verslag over activiteiten en resultaten 2015
In het jaar 2015 kwam het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem zesmaal formeel bij elkaar. Daarnaast waren er vele bijeenkomsten in bouwteamverband (renovatie/restauratie) en ter voorbereiding van evenementen als de Vriendendag en nieuwe initiatieven. Op de volgende manier hebben wij ons sterk gemaakt voor het realiseren van onze doelstellingen:

 • Opnieuw deden circa vijftig gasten (iets meer dan de helft) een beroep op onze financiële ondersteuning om het verblijf in Hospice Bethlehem te kunnen betalen. Wij noemen dit de hotelkosten (de zorgkosten worden door de zorgverzekering betaald). Ondanks dat zorgverzekeraars hiervoor een vergoeding bieden bij de zogenaamde ‘aanvullende pakketten’, blijven wij hiermee in een dringende maatschappelijke behoefte voorzien.
 • Op de derde dinsdag van januari organiseerden de Vrienden samen met de notarissenkring van Nijmegen voor de vierde keer de Bethlehemlezing voor een gezelschap van notarissen, accountants, fiscalisten, private bankers en onze zakelijke partners. Prof. Dr. Marcel Olde-Rikkert (afdelingshoofd Geriatrie Radboudumc) maakte van de Bethlehemlezing 2015 met als thema ‘het kantelpunt tussen herstel en overlijden’ een fascinerende editie.
 • Door enkele grote erfenissen en giften ontvingen de Vrienden in 2015 bijna €100.000 aan inkomsten, terwijl er €65.000 was begroot. Het overschot is gereserveerd voor de financiering van de herinrichting van het hospice (die in 2016 wordt gerealiseerd) en voor de start van de samenwerking met VPTZ voor ondersteuning van mantelzorgers die een naaste in de laatste levensfase thuis begeleiden (zier hierna).
 • Na de verbouwing is het hospice in maart weer in gebruik genomen door Kalorama. In de tussentijd verbleven gasten in de hoofdvestiging van Kalorama in Beek-Ubbergen. De opening van het sterk verbeterde Hospice Bethlehem vond plaats op 17 mei in de vorm van een Vriendendag. Ruim 200 vrienden en andere belangstellenden namen daaraan deel. Het programma van de Vriendendag omvatte een workshop levensverhalen schrijven, een interactieve lezing over het bespreekbaar maken van de dood (‘doodgewoon bespreekbaar’) en een rondleiding. Met een prachtige lentedag, een heerlijke lunch en een wervelende openingstoespraak van wethouder Bert Frings van Zorg en Welzijn was de dag compleet en zeer geslaagd.
 • Met zijn bezoek aan Hospice Bethlehem op 22 mei liet Burgemeester Bruls van Nijmegen zijn waardering voor ons werk zien. De burgemeester spoorde ons aan om op onze ondernemende wijze het hospice nog in lengte van jaren voor Nijmegen te behouden.
 • Met de ingebruikname van het vernieuwde hospice gingen de Vrienden ook een huurrelatie aan met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nijmegen. De VPTZ huurt een kantoorruimte in een van de twee zogenaamde Ottengaspanden die bij het complex horen. Maar de ambitie gaat verder. In 2015 zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de VPTZ en Kalorama om op initiatief van de Vrienden tot een nieuwe dienstverlening te komen. Wij gaan in goede samenwerking met het veld mantelzorgers met raad en daad ter zijde staan die de zware taak op zich nemen om terminale naasten te ondersteunen in de laatste levensfase. We hebben daarvoor ten laste van ons resultaat 2015 zelfs €20.000 gereserveerd, onder voorwaarde dat ook de gemeente Nijmegen bijdraagt aan de realisatie. Dit initiatief draagt vooralsnog de naam Thuis Ondersteuning Laatste Levensfase TOLL en zal gezamenlijk in 2016 worden ontwikkeld.
 • Na de hernieuwde ingebruikname van het hospice viel de medewerkers en de vrijwilligers de gedateerde inrichting op. Zij vroegen de Vrienden om een nieuwe inrichting van het hospice mogelijk te maken. Samen met bureau KEK uit Heilig Landstichting is een compleet ontwerp gemaakt voor herinrichting van alle gastenkamers, de huiskamer, de nieuwe bibliotheek, het nieuwe familie-appartement, maar ook voor de entree, de refter en de kapel. Voor de realisatie in 2016 hebben de Vrienden €20.000 gereserveerd ten laste van het resultaat 2015.
 • Tweemaal per jaar hebben de Vrienden een uitwisselingsmoment met de Cliëntenraad en met de Ambassadeurs van Hospice Bethlehem. Door de bijzondere aandacht voor de renovatie en restauratie was er slechts één ontmoeting met de Ambassadeurs.
 • In de eerste maanden van 2015 is zeer veel aandacht uitgegaan naar het pand. De verwerving van Huize Bethlehem eind 2012 leidde tot een grondige renovatie en restauratie met een begroting van bijna €600.000. Daarvan hebben de Vrienden €465.000 voor hun rekening genomen en zorginstelling Kalorama als huurder het overige (nieuwe vloerbekleding en binnenschilderwerk). Voor de financiering van deze operatie werden separate fondsen geworven. Er is geen geld van het Steunfonds gebruikt voor de financiering van de renovatie en restauratie. Wel is er tussen het Vastgoedfonds en het Steunfonds een lening aangegaan van €66.000. Deze wordt de komende drie jaar afgelost.
 • Met al deze activiteiten vormen de Vrienden in wezen een klein bedrijf. Daarom vonden we het belangrijk onze werkwijze en onderlinge samenwerking tegen het licht te houden. Dat hebben we gedaan in de vorm van een teambuildingbijeenkomst.

Toelichting op de jaarrekening 2015
Het is voor de Vrienden en voor de mensen die hen financieel ondersteunen belangrijk om zonder enige terughoudendheid te kunnen verklaren dat alle kosten gemoeid met het pand zijn bekostigd uit zelfstandige externe bronnen. De inkomsten en uitgaven voor gasten (het zogenaamde Steunfonds) zijn principieel gescheiden van de inkomsten en uitgaven voor het pand (het zogenaamde Vastgoedonds). Daardoor bleven alle donaties, giften, schenkingen en erfenissen aan de stichting beschikbaar voor de gasten. De Vrienden zijn Roparun, Stichting Volksbelang, Monuta en enkele private financiers veel dank verschuldigd voor hun gulle bijdragen aan de renovatie en restauratie van het pand Huize Bethlehem en de twee Ottengaspanden.

Incidentele en structurele inkomsten
De Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem heeft in 2015 een stabiel financieel jaar gehad. De opbrengsten en kosten waren goed in evenwicht. Er is een batig saldo gerealiseerd van circa €40.000 dat in 2016 wordt besteed aan de ondersteuning van mantelzorgers (TOLL) en aan de herinrichting van het hospice. Ten laste van 2015 zijn de toegezegde bijdragen voor de vervanging van alle bedden en van de zogenaamde plateaulift van het hospice gedaan. Het Steunfonds ging een driejarige lening aan met het Vastgoedfonds ter grootte van €66.000. Dat leidt in de opstelling van onze jaarrekening tot een negatief resultaat van €50.008 ten laste van onze vastgoedexploitatie dat echter volledig wordt gecompenseerd door de positieve resultaten in de jaren 2013 en 2014.

Onze jaarrekening betreft de geconsolideerde inkomsten en uitgaven voor de ondersteuning van de gasten, medewerkers en vrijwilligers als ook de exploitatie en renovatie van het vastgoed. In de meerjaren onderhoudsbegroting is de exploitatie van het vastgoed voorzien. Het batig saldo blijft uiteraard altijd exclusief beschikbaar voor verdere verbetering van de dienstverlening van het hospice aan zijn gasten en voor voorzieningen voor medewerkers en vrijwilligers.

Relevante ontwikkelingen en achtergronden
De medische zorg van de hospicegasten wordt sinds 2015 vergoed uit de WLZ-gelden (Wet Langdurige Zorg). Enkele van de verzekeraars bij wie de hospicegasten met een zogenaamd ‘aanvullend pakket’ verzekerd zijn, betalen inmiddels een gemaximaliseerde bijdrage voor de hotelkosten. Dit leidt tot een weliswaar kleiner, maar nog steeds aanmerkelijk beroep op ondersteuningsgelden uit ons Steunfonds.

Gezien het sterk in beweging zijnde nationale en lokale zorgbeleid en de opdracht van de Vrienden om ook de toekomstige gasten te ondersteunen, is het verstandig enige reserve te hebben.

Controle
Accountant en administratiekantoor Konings & Meeuwissen toetst de uitgaven jaarlijks. Konings & Meeuwissen en de voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Bethlehem controleren de lopende betalingen van de penningmeester van de Vrienden van Hospice Bethlehem (ING en ASN bank). De jaarrekening (met ondertekening) vindt u hier.

Nijmegen, 14 juni 2016

Ward Verkuylen, voorzitter

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2014 

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2013

Klik hier voor de financiële verantwoording over 2012

Een vriend vertelt

anne-wardenier

Anne Wardenier is al tien jaar lang vriend van Hospice Bethlehem. U leest hier waarom. Lees verder

Extra

 Bethlehem-lezing 2017

"We sterven allemaal anders". Lezing door Bert Buizert van Stichting STEM.
Lees verder >>

Familie-appartement in Hospice Bethlehem gerealiseerd i.s.m. 9 Nijmeegse hoteliers

Lees verder >>

Film over Hospice Bethlehem

Een inkijkje in de dagelijkse gang van zaken  Lees verder>>